Ulgi i dotacje inwestycyjne – jak z nich korzystać?

0
2272

Dotacje z funduszy Unii Europejskiej i zwolnienia podatkowe obowiązujące w Specjalnych Strefach Ekonomicznych to ogromna szansa dla wszystkich przedsiębiorców. Jakie kryteria brane są pod uwagę podczas przydzielania tych benefitów? Jakie warunki muszą spełnić przedsiębiorcy, by z nich skorzystać?

Profesjonalne doradztwo

Uzyskanie dotacji z funduszy unijnych czy inwestowanie w Specjalnych Strefach Ekonomicznych wymaga znajomości aktualnego prawa polskiego i unijnego. Przedsiębiorcy, którzy mają trudności z dopełnieniem wszystkich koniecznych formalności, mogą skorzystać z pomocy firm świadczących usługi doradcze. Zespół Ulg i Dotacji Inwestycyjnych działający w firmie EY specjalizuje się w pozyskiwaniu dotacji pieniężnych z funduszy Unii Europejski oraz wspieraniu przedsiębiorców planujących inwestycje w Specjalnych Strefach Ekonomicznych. Do usług świadczonych przez firmę EY zalicza się m.in.: optymalizacja projektów inwestycyjnych pod kątem pozyskania wsparcia finansowego z funduszów unijnych, przygotowanie odpowiednich wniosków o przyznanie środków pieniężnych z programów rządowych, wsparcie inwestora w kontaktach z organami państwowymi, doradztwo w zakresie lokowania inwestycji w Specjalnych Strefach Ekonomicznych, pomoc w uzyskaniu zezwoleń na działalność w tych Strefach. Więcej szczegółów dotyczących doradztwa inwestycyjnego znajdziesz pod tym adresem: http://www.ey.com/pl/pl/services/tax/grants-and-incentives.

Dlaczego warto inwestować w Specjalnych Strefach Ekonomicznych?

Specjalne Strefy Ekonomiczne to wyodrębnione administracyjnie części terytorium Polski, na których terenie działalność gospodarcza może być prowadzona na korzystnych dla inwestora warunkach. Obecnie w kraju funkcjonuje czternaście takich Stref. Podstawową zaletą inwestowania w Specjalnej Strefie Ekonomicznej jest możliwość skorzystania z ulgi podatkowej, polegającej na zwolnieniu przedsiębiorcy z obowiązku płacenia części podatku dochodowego – CIT lub PIT (w zależności od formy prowadzonej działalności gospodarczej). Wysokość ulgi inwestycyjnej uzależniona jest m.in. od wielkości przedsiębiorstwa, prowadzonej przez nie działalności czy ulokowania Strefy i wynosi od 15 do 50%. Warto pamiętać, że niektóre typy działalności (np. wytwarzanie wyrobów tytoniowych czy alkoholowych) nie mogą zostać objęte ulgami. Inwestowanie w Specjalnych Strefach Ekonomicznych wiąże się również z możliwością skorzystania z innych ulg i dotacji inwestycyjnych, takich jak zwolnienia z podatku od nieruchomości czy dotacje z powiatowych urzędów pracy.

Jak uzyskać zezwolenie?

Przedsiębiorca, który chciałby rozpocząć działalność na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej, musi otrzymać zezwolenie. W celu powinien złożyć do podmiotu zarządzającego daną Strefą deklarację, w której określi m.in. charakter i cel inwestycji. Zarządzający Specjalną Strefą Ekonomiczną ogłasza przetarg lub podejmuje rokowania – mają one na celu wyłonienie przedsiębiorców, którzy otrzymają zezwolenie na prowadzenie działalności w danej Strefie. Zarządzający sprawdza m.in czy działalność gospodarcza, którą przedsiębiorca zamierza prowadzić na terenie danej Strefy Ekonomicznej, przyczyni się osiągnięcia celów określonych w planie jej rozwoju. Weryfikuje również to, czy udział środków własnych przedsiębiorcy wynosi przynajmniej 25% wartości całkowitych kosztów kwalifikowanych inwestycji. Zezwolenie wydawane jest w drodze decyzji. Zawarte w niej zostają w m.in. wymogi dotyczące zatrudnienia określonej liczby pracowników.

Fundusze europejskie

W latach 2014-2020 na rozwój przedsiębiorstw w Polsce Unia Europejska przeznaczyła ok. 20 mld euro. Środki te rozdysponowywane są za pośrednictwem pięciu głównych funduszy. Należą do nich:

 • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – jego celem jest zminimalizowanie różnic rozwojowych występujących między poszczególnymi regionami Unii Europejskiej. Z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pochodzą środki przeznaczone na wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw.
 • Europejski Fundusz Społeczny – środki z tego funduszu przeznaczone są na walkę z bezrobociem w krajach Unii Europejskiej. Ze środków tego funduszu finansowana jest m.in. pomoc dla młodych osób, które dopiero wchodzą na rynek pracy.
 • Fundusz Spójności – jego głównym celem jest redukcja nierówności gospodarczych oraz wspieranie zrównoważonego rozwoju. Środki z tego funduszu wykorzystywane są do wspierania inwestycji związanych m.in. z ochroną środowiska czy z rozbudową infrastruktury transportowej
 • Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – fundusz ten stworzony został w celu wspierania modernizacji rolnictwa oraz rozwoju obszarów wiejskich.
 • Europejski Fundusz Morski i Rybacki – środki z tego fundusz przeznaczane są na rozwój rybołówstwa.

Programy europejskie

Poza istniejącymi funduszami Unia Europejska wygospodarowała środki na nowe programy:

 • Program Horyzont 2020 – głównym celem programu jest finansowanie innowacji naukowych. Program wspiera badania na wszystkich etapach: zaczynając od procesu opracowywania koncepcji naukowej, poprzez etap badań, aż po wdrożenie nowych rozwiązań czy technologii.
 • Program COSME – zapewnia małym i średnim łatwiejszy dostęp do finansowania m.in. poprzez udzielanie gwarancji kredytowych.
 • Program „Łącząc Europę” – program ten powstał w celu wspierania rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych w państwach członkowskich. Z jego środków dofinansowywane są także strategiczne inwestycje w infrastrukturę, takie jak budowa dróg, linii kolejowych czy sieci energetycznych.

Wnioski o dotację – kryteria oceny

Każdy projekt, który ma być realizowany z udziałem środków pochodzących z programów czy funduszy europejskich, jest oceniany jest pod kątem zgodności z trzema podstawowymi kryteriami:

 • Zrównoważony rozwój – Unia Europejska kładzie nacisk na to, by rozwój gospodarczy Europy nie wpływał negatywnie na stan środowiska naturalnego. Unia promuje oszczędne eksploatowanie zasobów naturalnych oraz korzystanie z odnawialnych źródeł energii (energia wiatrowa, wodna, słoneczna, geotermalna).
 • Równość szans – projekty współfinansowane z funduszy europejskich powinny być zgodne z polityką równości szans. Polityka ta sprowadza się przede wszystkim do równego traktowania kobiet i mężczyzn i zwalczania dyskryminacji ze względu na wiek, poglądy, pochodzenie, religie czy niepełnosprawność.
 • Społeczeństwo informacyjne – polityka społeczeństwa informacyjnego polega na stosowaniu i upowszechnianiu nowoczesnych rozwiązań technologicznych w codziennym funkcjonowaniu przedsiębiorstw.

Artykuł sponsorowany.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here